Fokus Digital Services

Попълвайте правилно своите декларации обр. 1 и 6

С практическото ръководство:
"Правилно деклариране на данни съгласно Наредба № Н-13"

 
Уважаеми г-н/ г-жо ТРЗ служител,

В чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО е нормативното основание за подаване на декларация образец 1. А в чл. 355, ал. 1 от КСО е посочено, че при нарушение на чл. 5, ал. 4 подлежите на глоба от 50 до 500 лв. за ФЛ, които не са търговци, или на имуществена сация за ЕТ и ЮЛ от 500 до 5000 лв.

Как да си спестите глобата и санкцията? Като не допускате нарушение...
 
На теория звучи доста просто, практически нещата не са точно така. Доказват го всички казуси за попълване и подаване на декларация обр. 1, които получава редакцията ни.
 
За да Ви помогнем ПРАКТИЧЕСКИ да подавате безпроблемно и декларация обр. 1, и декларация обр. 6, подготвихме:


"Правилно деклариране на данни съгласно Наредба № Н- 13 - практическо ръководство"

То събира за Вас на едно място и самата наредба, и практически съвети от експерти, и решени казуси от Ваши колеги!

 

Какво Ви очаква в ръководството:

 Нормативна уредба:
✦ Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
✦ Становище на НАП относно промените в Наредба Н-13 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от СОЛ
✦ Становище на НАП за прилагане на КСО и Наредба № Н-13 във връзка с чл. 138а от КТ
✦ Писмо на НАП № М-26-Б-513 от 28.09.2020 г.
 
❒ Практически коментар:
✦ Подаване на Декларации образец № 1 в НАП
✦ Подаване на Декларации образец № 6 в НАП
✦ Подаване на декларации от самоосигуряващите се лица
✦ Подаване на Декларация образец  № 3
✦ Подаване на Декларация образец  № 7
✦ Подаване на Декларация образец  № 8
✦ Подаване на Декларация образец  № 9
✦ Промени в Наредба № Н- 13 от 2019 г. от 01.01.2021 г.
 
❒ Експертни решения:
✦ Коригиране на грешки в декларация обр. 1
✦ Подаване на декларация обр. 1 от фирма в сферата на хотелиерството
✦ Промяна в сроковете за подаване на декларация обр. 1 от 01 януари 2021 г.
✦ Отразяване в декларация обр. 6 на изплатени суми по реда на Постановление № 55 от 30.03.2020 г.
✦ Попълване на декларация обр. 1 за лице на трудов договор по чл. 111 от КТ
✦ Данни за дни във временна нетрудоспособност в декларация обр. 1
✦ Подаване на декларация за осигуряване от уволнен
✦ Лица, подаващи данни по реда на Наредба Н-13
✦ Еднократно подаване на декларация обр. 1 от СОЛ
✦ Задължение за подаване на декларации обр. 1, 3 и 5
✦ Закупуване на осигурителен стаж
✦ Възстановяване на осигурителни права от здравно неосигурен
✦ Подаване на декларация от СОЛ, работещо на патент, по трудов, а понякога и на граждански договор
✦ Подаване на декларации от втори работодател при осигуряване на максимума от първи работодател
✦ Избор на погасяване на задължения
✦ Внасяне на осигуровки еднократно през годината
✦ Включване на ученици над 22 г. в декларация обр. 3
✦ Осигурителни вноски и декларации за възстановено от съда лице
✦ Отражение върху изплащане на болничен на неправилно подадена декларация обр. 1
✦ Попълване на декларация обр. 1 за работници, изпратени в Унгария
✦ Цел на съхраняване на данните по Наредба Н-13
✦ Подаване на данни с декларация обр. 1 за лица, работещи на СИРВ над 1 месец
✦ Подаване на данни за лица на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
✦ Внасяне на осигурителни вноски за лица, настанени в кризисен център и наблюдавано жилище
✦ Подаване на декларация след кончина на СОЛ за получаване на наследствена пенсия
✦ Санкции за неподадени в срок декларация по Наредба Н-13
✦ Попълване на декларации обр. 1 за служители след въведено непълно работно време
✦ Декларации обр. 1 и 6 за домоуправител с възнаграждение, регистриран в БУЛСТАТ
✦ Попълване на декларация обр. 1 при работа на СИРВ на 3-месечен период
✦ Подаване на декларации обр. 1 и 6 за руска гражданка с инвалидна пенсия от Русия, с регистрация като лице, упражняващо свободна професия, у нас
✦ Попълване на декларация обр. 1 след минаване на непълно работно време
✦ Подаване на декларации обр. 1 и 6 при преобразуване на дружество
✦ Подаване на декларации обр. 1 за служители в задължителен престой
✦ Здравни вноски и декларации обр. 1 и 6 за период на отпуск за отглеждане на дете до 2 г.
✦ Подаване на декларация образец 6 за ЗП пенсионер
✦ Подаване на Декларация обр. 1 и Декларация обр. 6
✦ Заличаване на Декларация обр. № 1, при сгрешено ЕГН
✦ Санкции при неподадена в срок Д1 и Д6
✦ Възнаграждение за служител, назначен с договор по чл. 114, който ще работи само през почивните дни
✦ Осигуряване на съпруг на СОЛ
✦ Здравни осигуровки при бременност
✦ Осигуровки и декларации за съпруг/а на СОЛ
✦ Посочване на суми в декларация образец 1 при изплатено обезщетение по чл. 224 от КТ
✦ Регистриран трудов договор и недекларирани осигуровки
✦ Граждански договор и декларации обр. 1 и 6
✦ Корекция на декларация 1 заради болнични
✦ Авансово плащане на осигуровки
✦ Декларация образец 1 за пенсиониращо се СОЛ
✦ Счетоводител на граждански договор
✦ Неподадени декларации образец 1 и 6
✦ Корекция на погрешно подавана декларация обр. 1 преди съставяне на ГФО
✦ Надвнесени месечни осигурителни вноски
✦ Подаване на Декларации 1 и 6 за работници, чиито болнични листове са пуснати за проверка
✦ Промяна на длъжност в течение на месеца и декларация образец 1
✦ Неизплатено обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ и неподадена декларация обр. 1
✦ Декларация образец № 1 при договор за допълнителен труд
✦ Неплатен отпуск за бременност и раждане и подаване на декларация обр. 1
✦ Корекции на декларации 1 и 6 за починало лице
✦ Декларация за регистрация на СОЛ към НАП при промяна на управител на ООД
✦ Корекция на грешка при здравното осигуряване на лице, назначено през 2019 г.
✦ Санкции при неподадена в срок декларация обр. 1
✦ Нова регистрация като СОЛ при започване на дейност на второ ЕООД
✦ Подаване на декларации обр. 1 и 6 за СОЛ и лице на ГД
✦ Болничен, започващ от дата, на която служителят е бил на работа
✦ Служител в изчакване на ТЕЛК комисия
✦ Коригиране вид на осигуряване, за да се ползва обезщетение за отглеждане на дете до 2 г.
✦ Осигуряване на пенсионер СОЛ със свободна професия
✦ Задължителни осигуровки на земеделски производител пенсионер
✦ Попълване на годишна декларация образец 6 при отрицателна разлика между деклариран облагаем доход и осигурителен доход, върху който са правени осигурителни вноски
✦ Подаване на декларация образец 1 и 6 и плащане на осигуровки след вливане на ООД в АД
✦ Промяна в кода на подаване на осигуровките на работниците на декларация обр. 6
✦ Коригиране на декларация 6 при попълнен ДФЛ в клетка 17
✦ Надвнесени месечни осигурителни вноски
✦ Подаване на годишна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ от собственик на ЕООД, работещ на трудов договор в друга фирма
✦ Давност на стари осигуровки
✦ Корекция на декларация образец 1
✦ Корекция на декларация образец 1 и 6 на прекратен служител
✦ Декларация 1 за чужденец на трудов договор
✦ Сгрешен осигурителен доход в декларация образец 1
✦ Доплащане и корекция на декларация образец 6
✦ Сгрешени дни в декларация образец 1
✦ Сгрешен осигурителен доход в декларация образец 1
✦ Сгрешен ДФЛ в декларация образец 6
✦ Декларация образец 1 при прекратяване
✦ Сгрешена категория за м. декември 2020 г. в декларация образец 1
✦ Попълване на поле „Вид осигурен“ в декларация обр. 1 при труд от втора категория
✦ Защо се налагат корекции в подадените декларации обр. 1 за собственик на ЕООД, който работи по трудов договор втора категория труд
✦ Коригиращи декларации обр. 1 и 6 при неправилно осигуряване
✦ Довнасяне на осигуровки за лица, работещи при условия на първа и втора категория труд
✦ Подаване на декларация обр. 1 за възстановено от съда лице
✦ Осигурителни вноски за пенсионно осигуряване на пенсионирано лице, полагащо труд от втора категория, и промяна на код за вид осигурен в декларация обр. 1
✦ Категория труд за осигуряване на работници при монтаж на минно оборудване
✦ Довнасяне на разлики в осигуряване при незаконно уволнение
✦ Довнасяне на осигурителни вноски за първа категория труд за периода от 1994 г. до 1997 г.
✦ Подаване на декларация обр. 6 за осигуровки преди 30-ти април за ЗП пенсионер
✦ Подаване на декларации обр. 1 и 6 при изпащане на възнаграждения на 27-мо число
✦ Подаване на декларации при неизплащане на възнаграждения до 25-то число
✦ Подаване на декларации обр. 1 и 6 при изплащане на допълнителни възнаграждения
✦ Подаване на декларации и внасяне на осигуровки по граждански договор
✦ Изплащане на обезщетение за оставане без работа при незаконно уволнение
✦ Подаване на декларации от руска гражданка с дългосрочно пребиваване у нас при предоставяне на услуги към чуждестранни клиенти
✦ Възстановяване на осигуровки у нас и анулиране на декларации при осигуряване на командировани шофьори в Австрия
✦ Срок на подаване на декларации обр. 1 и 6 от ЕТ във връзка с граждански договор
✦ Подаване на декларации обр. 1 и 6 след промяна на правната форма на дружество
 
Научете повече за ръководството във видеото:
 

  

Кои са експертите зад книгата "Правилно деклариране на данни съгласно Наредба № Н-13":


Аспасия Петкова
 
Експерт по социално и здравно осигуряване, работила в УНСС и като експерт в МТСП, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, заместник директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП.
 
Автор на много книги, наръчници, статии, дългогодишен лектор на семинари и обучения. Експерт в Портал ТРЗ Нормативи.Красимира Гергева
 
Специалист в изготвяне на месечни ведомости, декларация обр.1 и 6 към НАП, месечни, тримесечни и годишни отчети към НСИ, изготвяне на месечни и годишни отчети за лицата по извънтрудови правоотношения, изготвяне на запитвания към НАП, НОИ, МТСП по различни казуси, проверка и изчистване на данъчно-осигурителните сметки на клиентите, изготвяне на различни процедури за дейности свързани с УЧР, подготвяне на длъжностни характеристики, провеждане на обучения по ТРЗ, ежедневно проследяване на промените в законодателството, както и промените в проект, консултации по трудово-правни и осигурителни казуси.
 
Експерт за Портал ТРЗ Нормативи от 2014 г. Съавтор на редица издания на РС Издателство и Бизнес Консултации, като например "Практически наръчник за ТРЗ служителя", "Наръчник ТРЗ: Пенсиониране на служители", "Практически помощник на самоосигуряващите се лица", "Кодексът на труда - анализиран и обяснен" и мн. други.
 

Възползвайте се и от другите ни практически ТРЗ наръчници:
 

Назначаване на чужденци: Експертите съветватПравилно сключване на трудови договори:
Решения и съвети от експерти

Правилно прекратяване на трудови договори:
Решения и съвети от експертиКодекс на труда 2021


Двойно ръководство: ТРЗ и счетоводство

 


Ако желаете фактура - посочете необходимите данни на стъпка 2 във формата за заявка!

при поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди
за поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС

Ако Ви харесва да получавате подаръци, какво ще кажете за цяла година безплатна доставка + 10% отстъпка към всяка поръчана книга, услуга или абонамент? Това и още много получавате с Клуб РС Издателство програма Минимум!

Станете част от клуба на успещните професионалисти и се възползвайте от:


 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси

 

Повече за предимствата на Клуба вижте във видеото:


Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само срещу 48 лв. с ДДС да започнете да се възползвате от тези привилегии през следващите 12 месеца!

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 10-та година нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 Бойчо Момчилов
 Пламен Ангелов, д.е.с.
 Теодора Дичева
 и други
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:
 Консултации с експерти и през почивните дни
 
Консултации с експерти по телефона

Още за нашите издания тук:


www.straton.bg

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!


 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ